Lionsclub Leeuwarden

De club bestaat uit ongeveer 25 leden. Reguliere bijeenkomsten vinden plaats van september tot juli, elke tweede en laatste donderdag van de maand, meestal in Grand Café Wouters. Meestal is er een (gast)spreker, soms bezoeken we een bedrijf. We organiseren jaarlijks een evenement (opbrengst gaat naar een goed doel) en/of sluiten ons aan bij projecten van bijvoorbeeld andere Lionsclubs.

Thema 2019-2020

Innovatie

Lions (algemeen)

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Zie ook:

Privacy

De privacyverklaring van het Meervoudige District 110 Nederland (MD 110) en haar aangesloten Lionsclubs vindt u in de footer (onderkant) van de website of hier.

Gegevens van derden

Voor onder meer het organiseren van activiteiten en het uitnodigen van sprekers registreert en verwerkt Lions Leeuwarden gegevens van derden. De grondslag hiervoor is in de regel een gesloten overeenkomst met deze derde of toestemming van deze derde. Als de grondslag niet bestaat uit een overeenkomst zal Lions Leeuwarden de derde om toestemming vragen. De gegevens van derden worden bewaard zolang dat nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst, althans zolang er toestemming is. Om te voldoen aan fiscale verplichtingen kunnen bepaalde gegevens gedurende 7 jaren worden bewaard.

Er wordt toestemming gevraagd (bijvoorbeeld aan gastsprekers) voor het maken/gebruik van foto’s voor de clubnieuwsbrief en het (digitale) archief van de club. De gegevens (naam/foto’s) kunnen langdurig worden bewaard ten behoeve van de geschiedschrijving van Lions Leeuwarden, althans zolang er toestemming is.